Termin realizacji: 2015 r.

Projekt stanowił kolejny etap długofalowego budowania kolekcji śląskich czasopism regionalnych z XIX i XX w., udostępnianej jako unikalna baza źródłowa dla naukowców, studentów, miłośników historii regionu, pracowników instytucji kultury i globalnej publiczności. Zdecydowano się na edycje często udostępnianych czytelnikom i cytowanych w pracach naukowych śląskich publikacji o charakterze prawno-urzędowym z lat 1842–1940.

Wybrane tytuły polskojęzyczne:

 • „Gazeta Powiatowa Powiatu Świętochłowickiego”,
 • „Gazeta Urzędowa Powiatu Katowickiego” wraz z dodatkiem „Wiadomości Statystyczne Powiatu Katowickiego”,
 • „Preliminarz Budżetowy Województwa Śląskiego”,
 • „Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki” wraz z dodatkiem „Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego”,
 • „Tygodnik Powiatowy na Powiat Lubliniecki”,
 • „Tygodnik Powiatowy na Powiat Rybnicki”,
 • „Tygodnik Urzędowy Miasta Chorzowa”,
 • „Tygodnik Urzędowy na Miasto Królewską Hutę”.

Tytuły niemieckojęzyczne:

 • „Amtsblatt der Königlichen Eisenbahndirektion zu Kattowitz”,
 • „Hindenburger Kreisblatt”,
 • „Kattowitzer Stadtblatt”,
 • „Neisser Kreisblatt”,
 • „Ratiborer Kreisblatt”,
 • „Zabrzer Kreisblatt”.

Łącznie projekt przyniósł około 13 560 nowych publikacji udostępnionych czytelnikom na całym świecie. Wybrane tytuły uzupełniają zbiór dostępnych już w ŚBC publikacji urzędowych, który dokumentuje szczegółowo zarówno życie codzienne, jak i okresy istotnych zmian historycznych w regionie, w tym przede wszystkim czas tworzenia administracji województwa śląskiego w latach 20. XX w.

W ramach projektu wprowadzone zostały do obiegu dokumenty często pomijane w polityce digitalizacyjnej bibliotek z powodu błędnie zakładanej małej popularności, z założeniem docelowego scalenia (z innymi ośrodkami) rozproszonych zbiorów w postaci cyfrowej, co znacząco ułatwi badania śląskoznawcze, podejmowane w wielu ośrodkach naukowych, także za granicą.

Dzięki przyznanym środkom zakupiono wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacji w postaci m.in. skanera dziełowego, czterech stanowisk skanujących, 2 stanowisk korektorsko-redaktorskich oraz serwera kompresji wraz z oprogramowaniem do OCR. Sprzęt przeznaczony jest do dyspozycji wolontariuszy od lat zasilających swą pracą zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.


Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet: Digitalizacja

logo MKiDN
logo NIA
logo Kultura Plus
logo Digitalizacja