image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2016 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2016 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2016 r. sieć bibliotek województwa śląskiego składała się ze 169 bibliotek macierzystych oraz 620 filii bibliotecznych; łącznie funkcjonowało 789 placówek (w porównaniu z rokiem 2015 zlikwidowano 4 filie bibliotecznych, powstała 1 nowa). Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco: ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2016 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 132.346 m2. W porównaniu z rokiem 2015 zwiększyła się o 2702 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6 czytelników. Na 100 mieszkańców przypadło w 2015 roku 2,83 m2. Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10.994 (w 2015 r. - 10.860), w tym dla niepełnosprawnych 142. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

Wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych na koniec 2016 roku wyniosła 750. W sprzęt komputerowy nie zostało wyposażonych 39 filii bibliotecznych - jest to 5% sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2016 roku zatrudnionych było ogółem 3.059 osób, z tego 2.243 (73%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2.649,95 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zmniejszyła się o 32 osób, a liczba etatów przeliczeniowych zmniejszyła się o 29,91. W powiatach grodzkich udział pracowników merytorycznych wynosił 69,25%, a w powiatach ziemskich 71,37%. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

W księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 569.398 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 242.017 woluminów książek o wartości 5.202.909 zł, 259 woluminów czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 19.333 jednostki o wartości 439.167 zł, w tym 13.923 jednostki książki mówionej o łącznej wartości 264.946 zł. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja.

 

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 782.658, to mniej o 12.723 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek podobnie jak w roku ubiegłym odnotowano wśród użytkowników w wieku 20-24 lata - 10.569 osób. Osłabienie zainteresowania usługami bibliotecznymi odnotowano także w grupie wiekowej do lat 5, 13-15 lat, 16-19 lat, 25-44 lata. Spory wzrost widoczny jest w grupie wiekowej powyżej 60 lat, czyli tzw. wieku poprodukcyjnym. Więcej czytają także dzieci do lat 12. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2016 roku uległ zwiększeniu o 9.743 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Na zakup książek w 2016 roku przeznaczono o 391.554 zł więcej niż w roku i stanowi on 5,0% budżetów ogółem. W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zmniejszenie środków przeznaczonych na nią o 4.837 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,6% budżetów ogółem.[więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Zakończenie

 

Biblioteki publiczne województwa śląskiego w 2016 roku obok wielu osiągnięć związanych z promocją i krzewieniem czytelnictwa, działalnością edukacyjną i informacyjną doświadczyły niemało problemów, które utrudniały lub hamowały realizację założonych planów. Do największych utrudnień należały: zbyt niskie dotacje organizatora przekazywane na potrzeby instytucji, braki kadrowe oraz niewystarczająca powierzchnia lokali bibliotecznych. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska