image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2017 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2017 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2017 r. sieć bibliotek województwa śląskiego składała się ze 169 bibliotek macierzystych oraz 616 filii bibliotecznych; łącznie funkcjonowało 785 placówek (w porównaniu z rokiem 2016 zlikwidowano 4 filie bibliotecznych). Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco: ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2017 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 132.653 m2. W porównaniu z rokiem 2016 zwiększyła się o 307 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 5,8 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadło w 2017 roku 2,9 m2. Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10.988 (w 2016 r. - 10.994), w tym dla niepełnosprawnych 165. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

Wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych na koniec 2017 roku wyniosła 750. 35 filli bibliotecznych nie zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy - jest to 4% sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego (rok wcześniej było 5%). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2017 roku zatrudnionych było ogółem 3.007 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską). 2.231 (74%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Z czego pracownicy merytoryczni stanowili 70,7%, pracownicy administracyjni 13,3%, pracownicy obsługi 16,0%. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

W księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 535.181 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 235.990 woluminów książek o wartości 5.136.005 zł, 11.024 woluminów czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 21.177 jednostek o wartości 471.912 zł, w tym 17.178 jednostek książki mówionej o wspólnej wartości 339.588 zł. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja.

 

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 768.874, to mniej o 13.784 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek podobnie jak w roku ubiegłym odnotowano wśród użytkowników w wieku 16-24 lata w sumie o 16.185 osoby. Osłabienie zainteresowania usługami bibliotecznymi odnotowano także w grupie wiekowej do lat 5, 13-15 lat, 25-44 lata. Spory wzrost widoczny jest w grupie wiekowej powyżej 60 lat, czyli tzw. wieku poprodukcyjnym. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2017 roku uległ zwiększeniu o 7.377 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Na zakup książek w 2017 roku przeznaczono o 154.795 zł mniej niż 2016 w roku i stanowił on 4,8% budżetów ogółem. W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zmniejszenie środków przeznaczonych na nią o 30.878 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,5% budżetów ogółem.[więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Zakończenie

 

Biblioteki publiczne województwa śląskiego w 2017 roku obok wielu osiągnięć związanych z promocją i krzewieniem czytelnictwa, działalnością edukacyjną i informacyjną doświadczyły niemało problemów, które utrudniały lub hamowały realizację założonych planów. Do największych utrudnień należały: zbyt niskie dotacje organizatora przekazywane na potrzeby instytucji, braki kadrowe oraz niewystarczająca powierzchnia lokali bibliotecznych. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska