image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2019 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2019 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2019 r. sieć bibliotek województwa śląskiego składała się ze 169 bibliotek macierzystych oraz 608 filii bibliotecznych; łącznie funkcjonowało 777 placówek (w porównaniu z rokiem 2018 sieć bibliotek zmniejszyła się o cztery filie biblioteczne). Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco: ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

Powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 136.000 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 5,6 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadło w 2019 roku 3,0 m2. Na jedną placówkę biblioteczną przypadało średnio 175,03 m2 (w 2018 roku - 174,54 m2), 976 czytelników (w 2018 roku - 978 czytelników), 5.822 mieszkańców (w 2018 roku - 5.813 mieszkańców). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. E-usługi bibliotek

 

Biblioteki samorządowe województwa śląskiego wykorzystują następujące narzędzia do generowania statystyk: Google Analytics, STAT4U, AwStats, Webalizer, OVH Urchin, WP Statistics, counterliczniki.com, WordPress, Facebook, Instagram, (usługodawca, serwer unixstorm.org), systemy biblioteczne, dane z serwerów usługodawców. Często biblioteki korzystały z liczników odwiedzin strony. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2019 roku zatrudnionych było ogółem 2.984 osób, z tego 2.208 (74%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2.597,59 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zmniejszyła się o 31 osób, a liczba etatów przeliczeniowych o 38,94. Pracownicy merytoryczni stanowili 70,9%, pracownicy administracyjni 13,1%, pracownicy obsługi 16,0%.. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

W księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 610.744 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono 292.821 woluminów książek o wartości 6.426.202 zł i 24.901 woluminów pozostałych zbiorów nieelektronicznych o wartości 579.549 zł, z tego zbiorów audiowizualnych było 23.769 jednostek o wartości 509.337 zł. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Promocja czytelnictwa. Działalność wydawnicza i informacyjna

 

Biblioteki publiczne oprócz udostępniania zbiorów i informacji prowadziły szeroką działalność edukacyjną, kulturalną, animacyjną i społeczną. Nadrzędnym celem tych działań była promocja literatury i lektury, ale często w powiązaniu z innymi dziedzinami sztuki, jak film, teatr, muzyka, fotografia, malarstwo czy grafika. Drugą liczną grupą aktywności bibliotek było rozwijanie u czytelników kompetencji w wielu dziedzinach życia, ale przede wszystkim kompetencji cyfrowych. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2019 roku uległ zwiększeniu o 17.516 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Na zakup książek w 2019 roku przeznaczono o 509.252 zł więcej niż w 2018 roku i stanowi on 4,9% budżetów ogółem. W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zwiększenie środków przeznaczonych na nią o 45.898 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,5% budżetów ogółem.[więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Zakończenie

 

Omawiane lata to czas niezwykle trudny dla wielu bibliotek samorządowych. Nasilały się, istniejące już wcześniej problemy, które utrudniały lub wręcz hamowały realizację założonych celów. Na plan pierwszy we wszystkich instytucjach wysuwał się problem niedofinansowania. Środki budżetowe pozyskiwane od organizatorów były zdecydowanie niewystarczające do sprawnego funkcjonowania i działalności bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska