image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2018 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2018 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej w Katowicach przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2018 r. sieć bibliotek województwa śląskiego składała się ze 169 bibliotek macierzystych oraz 612 filii bibliotecznych; łącznie funkcjonowało 781 placówek (w porównaniu z rokiem 2017 sieć bibliotek zmniejszyła się o cztery filie biblioteczne). Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco: ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

Powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 136.316 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 5,6 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadło w 2018 roku 3,0 m2. Na jedną placówkę biblioteczną przypadało średnio 174,54 m2 (w 2017 roku - 170,06 m2), 978 czytelników (w 2017 roku - 986 czytelników), 5.813 mieszkańców (w 2017 roku - 5.836 mieszkańców). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2018 roku zatrudnionych było ogółem 3.015 osób, z tego 2.249 (74,5%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2.636,53 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zwiększyła się o 8 osób, a liczba etatów przeliczeniowych o 15,14. Pracownicy merytoryczni stanowili 70,7%, pracownicy administracyjni 13,4%, pracownicy obsługi 15,9%.. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Zbiory biblioteczne

 

W księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 537.411 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 264.472 woluminy książek o wartości 5.728.515 zł, 897 egzemplarzy tytułów czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 27.183 jednostki o wartości 589.269 zł, w tym 23.085 jednostk książki mówionej o łącznej wartości 451.278 zł. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Promocja czytelnictwa. Działalność wydawnicza

 

Biblioteki samorządowe województwa śląskiego promowały się rozpowszechniając różnymi kanałami informacje o swojej działalności. Przede wszystkim miało to miejsce w ich siedzibach poprzez bezpośredni kontakt bibliotekarza z czytelnikiem, tablice informacyjne, plakaty, ulotki, foldery, miesięczne kalendarze imprez, kalendarze tradycyjne. Materiały drukowane często rozkładane były w innych instytucjach i urzędach miast lub gmin, szkołach, przedszkolach, organizacjach pozarządowych itp. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2018 roku uległ zwiększeniu o 8.146 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Na zakup książek w 2018 roku przeznaczono o 607.418 zł więcej niż w 2017 roku i stanowi on 5,0% budżetów ogółem. W przypadku prenumeraty czasopism zanotowano zwiększenie środków przeznaczonych na nią o 54.015 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiły one 0,6% budżetów ogółem. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Zakończenie

 

Omawiane lata to czas niezwykle trudny dla wielu bibliotek samorządowych. Nasilały się, istniejące już wcześniej problemy, które utrudniały lub wręcz hamowały realizację założonych celów. Na plan pierwszy we wszystkich instytucjach wysuwał się problem niedofinansowania. Środki budżetowe pozyskiwane od organizatorów były zdecydowanie niewystarczające do sprawnego funkcjonowania i działalności bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska