image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2010 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w roku 2010 opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych złożonych przez wszystkie biblioteki oraz danych zawartych w ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, żródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia pracowników w bibliotekach i kwalifikacji pracowników merytorycznych. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Sieć samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego na koniec 2010 roku liczyła 813 placówek, w tym 169 bibliotek i 644 filie biblioteczne (w poprzednim roku 169 bibliotek i 646 filii bibliotecznych; razem 815 placówek). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2010 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 126.647 m2. W porównaniu z rokiem 2009 zmalała o 387 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,9 czytelnika (w 2009 r. - 7,1). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

W roku 2010, podobnie jak w roku poprzednim, wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych na koniec roku 2010 wynosiła 677 - o 79 placówek więcej niż w roku 2009. 136 filli bilbiotecznych nie zostało jeszcze wyposażonych w sprzęt komputerowy - jest to 17% sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2010 roku zatrudnionych było ogółem 3.177 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2010 roku 432.146 woluminów, w tym ze środków samorządowych 255.033 woluminów, z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Programu "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" 54.943 woluminów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja

 

W województwie śląskim odnotowano spadek zarówno w poziomie czytelnictwa, jak i w ilości wypożyczeń i udostępnień księgozbioru. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień na miejscu i na zewnątrz zmniejszyła się o 739.578 woluminów w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosiła 21.427.865 wypożyczeń. W 2010 roku śląskie biblioteki odwiedziło też znacznie mniej czytelników niż w 2009 roku; różnica ta kształtuje się na poziomie 22.632 użytkowników. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek

 

W dobie informatyzacji społeczeństwa nie sposób przecenić wartości usług informacyjnych oferowanych czytelnikom przez biblioteki. Jest to obecnie jedno z priorytetowych zadań jakie mają do spełnienia i zauważyć należy, że czynią to z należytą troską. Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych odbywała się w oparciu o zbiory biblioteczne – w postaci drukowanej i elektronicznej – oraz zasoby sieci Internet. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w 2010 roku uległ zwiększeniu tylko o 880 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Znaczna różnica pomiędzy nakładami powiatów grodzkich a powiatów ziemskich jest zjawiskiem powtarzającym się od lat i oznaczającym, iż biblioteki powiatów ziemskich borykają się z o wiele trudniejszymi warunkami materialnymi. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Podsumowanie

 

Biblioteki publiczne województwa śląskiego osiągnęły w 2010 r. wiele sukcesów, ale też w swojej pracy napotykały na trudności. Najwięcej problemów i trudności przysparzał brak środków finansowych, niedoszacowanie budżetów co prowadziło do znacznego ograniczenia działalności niektórych bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska