image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2015 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2015 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2015 r. sieć bibliotek województwa śląskiego składała się ze 169 bibliotek macierzystych oraz 623 filii bibliotecznych; łącznie funkcjonowały 792 placówki (w porównaniu z rokiem 2014 zlikwidowano 9 filii bibliotecznych). Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco: ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2015 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 129.644 m2. W porównaniu z rokiem 2014 zwiększyła się o 683 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6 czytelników. Na 100 mieszkańców przypadło w 2015 roku 2,83 m2. Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10.860 (w 2014 r. - 10.751), w tym dla niepełnosprawnych 152. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

Wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych na koniec 2015 roku wyniosła 753. W sprzęt komputerowy nie zostało wyposażonych 39 filii bibliotecznych - jest to 5% sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W 2015 roku zatrudnienie w bibliotekach publicznych wyniosło 3.091 osób, z tego 2.258 (73%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2.679,86 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zmniejszyła się o 28 osób, a liczba etatów przeliczeniowych zmniejszyła się o 7,27. W powiatach grodzkich udział pracowników merytorycznych wynosił 69,4%, a w powiatach ziemskich 71,3%. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

W księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 527.953 woluminy. W ramach zakupu ze środków samorządowych zakupiono do zbiorów bibliotecznych 232.388 woluminów książek o wartości 5.011.403 zł, 525 woluminów czasopism oprawnych oraz zbiorów audiowizualnych 19.529 jednostek o wartości 15.465 zł, w tym 15.465 jednostek książki mówionej o wspólnej wartości 295.223 zł. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja.

 

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 795.381, to mniej o 25.435 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek odnotowano wśród użytkowników w wieku 16-24 lata - 26.562 osoby. Osłabienie zainteresowania usługami bibliotecznymi odnotowano także w grupie wiekowej 25-44 lata, 13-15 lat oraz 45-60 lat. Wzrost natomiast widoczny jest w grupie wiekowej powyżej 60 lat, czyli tzw. wieku poprodukcyjnym. Więcej czytają także dzieci do lat 12. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2015 roku uległ zwiększeniu o 11.612 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Coroczna analiza danych dotyczących budżetów bibliotek publicznych województwa śląskiego, pozwoliła zauważyć wciąż utrzymującą się niekorzystną sytuację finansową wiekszości placówek bibliotecznych. Niestety, w ubiegłym roku znalazło to swoje odzwierciedlenie w likwidacji 9 filii bibliotecznych, a także m.in w ograniczonych środkach pieniężnych na zakup nowości wydawniczych i czasopism. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Zakończenie

 

Biblioteki publiczne województwa śląskiego w 2015 roku obok wielu osiągnięć związanych z promocją i krzewieniem czytelnictwa, działalnością edukacyjną i informacyjną doświadczyły niemało problemów, które utrudniały lub hamowały realizację założonych planów. Do największych utrudnień należały: zbyt niskie dotacje organizatora przekazywane na potrzeby instytucji, braki kadrowe oraz niewystarczająca powierzchnia lokali bibliotecznych. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska