image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2011 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2011 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych złożonych przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia pracowników oraz wykształcenia pracowników merytorycznych, a także ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Zgodnie z danymi przekazywanymi przez biblioteki do Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2011 roku w województwie śląskim funkcjonowało 815 placówek bibliotecznych. Sieć bibliotek tworzą w 21% biblioteki główne i w 79% placówki filialne. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2011 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127.144 m2. W porównaniu z rokiem 2010 zwiększyła się o  497 m2. Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10.676 (w 2010 r. - 10.380), w tym dla niepełnosprawnych 366 (całkowicie zaaranżowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

W roku 2011, podobnie jak w roku poprzednim, wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych na koniec roku 2011 wynosiła 727 - o 50 placówek więcej niż w roku 2010. 88 filii bibliotecznych nie zostało jeszcze wyposażonych w sprzęt komputerowy - jest to 11% sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2011 roku zatrudnionych było ogółem 3.168 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2011 roku 469.879 woluminów, w tym ze środków samorządowych 254.271 woluminów, z dotacji Biblioteki Narodowej, w ramach Programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 79.347 woluminów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

 

W województwie śląskim odnotowano znaczny spadek zasięgu czytelnictwa, zarówno w liczbie czytelników jak i wypożyczeń oraz udostępnień księgozbioru na miejscu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień prezencyjnych i wypożyczeń na zewnątrz zmniejszyła się o 230.885 woluminów. W 2011 roku biblioteki woj. śląskiego odwiedziło też znacznie mniej czytelników niż w 2010 roku. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek

 

W 2011 roku - podobnie jak w latach ubiegłych - nie zaszły istotne zmiany w prowadzeniu działalności informacyjnej. Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych prowadzona jest w oparciu o zbiory biblioteczne - drukowane i w postaci elektronicznej - oraz zasoby sieci Internet. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w 2011 roku uległ zwiększeniu o 6.678 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak co roku zauważalna jest znaczna różnica pomiędzy nakładami powiatów grodzkich i powiatów ziemskich. Nie oznacza to jednak, że tylko biblioteki powiatów ziemskich musiały pokonywać trudności związane z niewystarczającym budżetem. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Podsumowanie

 

W 2011 roku mimo wielu problemów i trudności znanych z ostatnich lat, biblioteki woj. śląskiego w większości realizowały satysfakcjonująco zadania statutowe. Zjawiska pozytywne, na które zwróciły uwagę biblioteki, wiązały się z podejmowanymi przez te instytucje inicjatywami w różnych obszarach działania. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska