image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2012 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2012 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Zgodnie z danymi przekazywanymi przez biblioteki do Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2012 roku liczba bibliotek publicznych w województwie śląskiem wynosiła 805 placówek (169 bibliotek oraz 636 filli) wspomaganych przez 23 punkty biblioteczne. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2012 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127.082 m2. W porównaniu z rokiem 2011 zmniejszyła się o 0,06 m2. Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio 157,86 m2 (w 2011 r. 156 m2). Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,8 czytelnika (w roku 2011 było to 6,9 czytelnika). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

Bibliotek samorządowych w województwie śląskim posiadających system biblioteczny było w 2012 roku 148 (wszystkich placówek 442). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 6 bibliotek (53 placówki). System biblioteczny posiadała Biblioteka Śląska (biblioteka szczebla wojewódzkiego), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, 49 bibliotek miejskich (268 placówek), 17 bibliotek miejsko-gminnych (22 placówki) i 80 bibliotek gminnych (150 placówek). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2012 roku zatrudnionych było ogółem 3.138 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2012 roku 498.587 woluminów, w tym ze środków samorządowych 228.717 woluminów, z dotacji Biblioteki Narodowej, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 131.334 woluminów. Pozostałe 138.536 wol. to książki pozyskiwane z różnych źródeł (dary czytelników, zamiany za książki zagubione, zakupy z dobrowolnych wpłat czytelników na fundusze Stowarzyszeń Przyjaciół Bibliotek). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

 

W województwie śląskim odnotowano znaczny spadek zasięgu czytelnictwa, zarówno w liczbie czytelników jak i wypożyczeń oraz udostępnień księgozbioru. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień na miejscu i na zewnątrz zmniejszyła się o 482.119 woluminów i wynosiła 20.714.861 wypożyczeń. W 2012 roku śląskie biblioteki odwiedziło też mniej czytelników niz w 2011 roku, różnica ta kształtuje się na poziomie 9.683 użytkowników. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek

 

W 2012 roku - podobnie jak w latach ubiegłych - nie zaszły istotne zmiany w prowadzeniu działalności informacyjnej. Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych prowadzona jest w oparciu o zbiory biblioteczne - drukowane i w postaci elektronicznej - oraz zasoby sieci Internet. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w 2012 roku uległ zwiększeniu o 9.632 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Od wielu lat wciąż zauważalna jest znaczna różnica pomiędzy nakładami powiatów grodzkich i powiatów ziemskich. Nie oznacza to jednak, że tylko biblioteki powiatów ziemskich musiały pokonywać trudności związane z niewystarczającym budżetem; problem niedofinansowania dotyczył również większości bibliotek powiatów grodzkich. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Podsumowanie

 

W 2012 roku w dziłalności bibliotek publicznych województwa śląskiego zauważyć można było szereg zjawisk, które miały wpływ na ich całoroczną pracę. Biblioteki odnotowały zarówno osiągnięcia i sukcesy, jak i pewnego rodzaju niepowodzenia. Statystyka sporządzona do Urzędu Statystycznego wykazała poważny ubytek sieci bibliotecznej; aż 12 filli zostało zlikwidowanych, a tylko utworzono 2 nowe. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska