image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2013 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2013 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2013 r. na sieć bibliotek publicznych województwa śląskiego składało się 169 bibliotek macierzystych oraz 632 filie biblioteczne; łącznie funkcjonowało 801 placówek. Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2013 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127 806 m2. W porównaniu z rokiem 2012 zwiększyła się o 856 m2. Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio 159,55 m2 (w 2012 r. - 157,86 m2). Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,6 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadło w 2013 roku 2,77 m2. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

W 2013 roku w województwie śląskim było 149 bibliotek samorządowych (wszystkich placówek 460) posiadających system biblioteczny. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 1 (18 placówek). System biblioteczny posiada Biblioteka Śląska (biblioteka szczebla wojewódzkiego), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, 49 bibliotek miejskich (281 placówek), 17 bibliotek miejsko-gminnych (22 placówki) i 81 bibliotek gminnych (155 placówek). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W 2013 roku zatrudnienie w bibliotekach publicznych wyniosło 3.136 osób, z tego 2.263 (72,2%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2.710,59 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zmniejszyła się o 2 osoby, a liczba etatów przeliczeniowych zwiększyła się o 7,65. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

Dzięki środkom samorządowym i dotacji celowej Biblioteki Narodowej kwota na zakup nowych książek w przeliczeniu na 1 mieszkańca woj. śląskiego w 2013 roku wyniosła 1,63 zł (spadek o 0,06 zł w porównaniu z rokiem 2012). Na 1 czytelnika przypadła w 2013 roku kwota 8,80 zł (spadek o 0,20 zł; w 2012 roku - 9,00 zł). Biorąc pod uwagę ogólny stan księgozbiorów na 1 mieszkańca przypadało 3,59 wolumina (-0,01). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja.

 

W województwie œśląskim odnotowano spadek zasięgu czytelnictwa zarówno w liczbie czytelników, jak i w ilości wypożyczeń i udostępnień zbiorów. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień na miejscu i wypożyczeń na zewnątrz zmniejszyła się o 453.419 woluminów w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 20.261.442 jednostek inwentarzowych. W 2013 roku œśląskie biblioteki odwiedziło też mniej czytelników niż w 2012 roku, różnica ta kształtuje się na poziomie 15.353 użytkowników. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek

 

Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych prowadzona jest w oparciu o zbiory biblioteczne: drukowane i w postaci elektronicznej - oraz zasoby sieci Internet. Na warsztat informacyjny składają się: księgozbiór podręczny, czasopisma, katalogi, kartoteki (regionalna, lokalna, osobowa, zagadnieniowe, serii wydawniczych, motywów literackich, tekstów obcojęzycznych, recenzji literackich i filmowych), dokumentów życia społecznego, teczki wycinków prasowych, bibliografie regionalna i lokalna oraz zestawienia bibliograficzne na różne tematy. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Ocena przedstawionych danych dotyczących budżetów bibliotek publicznych województwa śœląskiego, wciąż potwierdza trudną sytuację finansową większoœści placówek bibliotecznych. Odzwierciedleniem tego były: ograniczone œśrodki pieniężne na zakup zbiorów bibliotecznych, uboga lub nieistniejąca działalnoœć kulturalno-ośœwiatowa czy rezygnacja z prenumeraty czasopism. Można przypuszczać, że ww. czynniki miały wpływ na obniżenie wskaŸźników dotyczących czytelnictwa. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Zakończenie

 

Biblioteki publiczne województwa śląskiego w 2013 roku obok wielu osiągnięć związanych z promocją i krzewieniem czytelnictwa, działalnością edukacyjną i informacyjną doświadczyły wielu problemów, które utrudniały lub hamowały realizację założonych planów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska