image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2008 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności samorządowych bibliotek publicznych woj. śląskiego w roku 2008 sporządzono w oparciu o statystykę GUS, sprawozdania opracowane przez biblioteki oraz dane zawarte w ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, struktury zatrudnienia i kwalifikacji bibliotekarzy. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna

 

Sieć samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego na koniec 2008 roku liczyła 821 placówek, w tym 169 bibliotek i 652 filie biblioteczne (w poprzednim roku 169 bibliotek i 666 filii bibliotecznych; razem 835 placówek). [więcej...]

htmlHTML | pdfPDF

3. Modernizacja bazy materialnej

 

Rok 2008 przyniósł kilka ciekawych inwestycji budowlano – remontowych w bibliotekach województwa śląskiego. Do najbardziej interesujących należały gruntowne remonty w MBP w Bytomiu (prace na ukończeniu), jak i w GBP w Poczesnej. Pomimo trudności finansowych biblioteki starały się remontować na bieżąco swoje placówki filialne oraz wymieniały przestarzały sprzęt biurowy, komputerowy i telekomunikacyjny na nowy. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

W roku 2008 wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Trzy biblioteki gminne, które do końca roku 2007 nie podjęły żadnych prac w zakresie komputeryzacji, w roku 2008 wzięły udział w programie „Ikonka cd.”, w ramach którego otrzymały sprzęt komputerowy z przeznaczeniem na organizację czytelni internetowej. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2008 roku zatrudnionych było ogółem 3.178 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2008 roku 557.936 woluminów, w tym ze środków samorządowych 280.624 woluminy, z dotacji Ministra Kultury w ramach programu operacyjnego Promocja czytelnictwa. Priorytet 1 Rozwój księgozbiorów bibliotek 158.936 woluminów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna.

 

W województwie śląskim odnotowano znaczny spadek zarówno w zasięgu czytelnictwa, jak i w ilości wypożyczeń i udostępnień księgozbioru. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień na miejscu i na zewnątrz zmniejszyła się o 1.113.225 woluminów. W 2008 roku śląskie biblioteki odwiedziło też znacznie mniej czytelników niż w 2007 roku, różnica ta kształtuje się na poziomie około 40 tysięcy użytkowników. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek

 

W dobie informatyzacji społeczeństwa nie sposób przecenić wartości usług informacyjnych oferowanych czytelnikom przez biblioteki. Jest to obecnie jedno z priorytetowych zadań jakie mają do spełnienia i zauważyć należy, że czynią to z należytą troską. Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych odbywała się w oparciu o zbiory biblioteczne – w postaci drukowanej i elektronicznej – oraz zasoby sieci Internet. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w 2008 roku uległ zwiększeniu o 13.372 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadal utrzymuje się znacząca różnica pomiędzy nakładami powiatów grodzkich a powiatów ziemskich, świadcząca o niekorzystnej kondycji finansowej bibliotek powiatów ziemskich. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Podsumowanie

 

W 2008 r. w działalności bibliotek woj. śląskiego zaobserwowano szereg zjawisk, które obecne już były w latach poprzednich i wiązały się z rozwojem nowych technologii: to jest procesów komputeryzacji, informatyzacji, rozwojowi cyfryzacji. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska