image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2009 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych woj. śląskiego w roku 2009 sporządzono w oparciu o statystykę GUS (druki K-03), sprawozdania opisowe przekazane do biblioteki, dane zawarte w wypełnionej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, ich struktury, kwalifikacji bibliotekarzy i struktury zatrudnienia w bibliotekach. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Sieć samorządowych bibliotek publicznych województwa śląskiego na koniec 2009 roku liczyła 815 placówek, w tym 169 bibliotek i 646 filii bibliotecznych (w poprzednim roku 169 bibliotek i 652 filie biblioteczne; razem 821 placówek). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2009 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127.034 m2. W porównaniu z rokiem 2008 wzrosła o 925 m2. Na jedną placówkę biblioteczną przypadało średnio 155,8 m2 (w 2008 r. - 153,6 m2). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

W roku 2009, podobnie jak w roku poprzednim, wszystkie biblioteki w województwie śląskim (169 jednostek) posiadały sprzęt komputerowy. Liczba skomputeryzowanych placówek bibliotecznych na koniec roku 2009 wynosiła 598 - o 66 placówek więcej niż w roku 2008. 217 filli bilbiotecznych nie zostało jeszcze wyposażonych w sprzęt komputerowy - jest to 26,6% sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

W bibliotekach samorządowych województwa śląskiego w 2009 roku zatrudnionych było ogółem 3.179 pracowników (razem z Powiatową Biblioteką Publiczną w Gliwicach i Biblioteką Śląską). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

Przybytki książkowe ogółem wyniosły w 2009 roku 462.217 woluminów, w tym ze środków samorządowych 288.430 woluminy, z dotacji Ministra Kultury w ramach programu operacyjnego Literatura i czytelnictwo. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 57.708 woluminów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja

 

W województwie śląskim odnotowano znaczny spadek zasięgu czytelnictwa, zarówno w liczbie czytelników jak i w ilości wypożyczeń oraz udostępnień księgozbioru na miejscu. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba udostępnień prezencyjnych i wypożyczeń na zewnątrz zmniejszyła się o 399.013 woluminów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek

 

W 2009 roku - podobnie jak w latach ubiegłych - nie zaszły istotne zmiany w prowadzeniu działalności informacyjnej. Tradycyjnie już realizacja usług informacyjnych prowadzona jest w oparciu o zbiory biblioteczne - drukowane i w postaci elektronicznej - oraz zasoby sieci Internet. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim wyniósł 161.179 zł. W 2009 roku uległ zwiększeniu o 8.165 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Od lat zauważa się znaczną różnicę pomiędzy nakładami powiatów grodzkich a powiatów ziemskich co oznacza, iż biblioteki powiatów ziemskich wciąż borykają się z o wiele trudniejszymi warunkami materialnymi. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Podsumowanie

 

W 2009 r. w działalności bibliotek woj. śląskiego zaobserwowano szereg zjawisk, które obecne już były w latach poprzednich i wiązały się z rozwojem nowych technologii: to jest procesów komputeryzacji, informatyzacji, rozwojowi cyfryzacji. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska