image image image image image image

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych Województwa Śląskiego

2014 rok

1. Podstawowe dane liczbowe oraz wskaźniki czytelnictwa

 

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2014 roku opracowano na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do Urzędu Statystycznego, sprawozdań opisowych dostarczonych do Biblioteki Śląskiej przez wszystkie biblioteki, danych zawartych w specjalnej ankiecie dotyczącej zakupu zbiorów, źródeł ich wpływu, struktury zatrudnienia i wykształcenia pracowników oraz ankiety dotyczącej stanu komputeryzacji bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

2. Sieć biblioteczna i organizacja bibliotek

 

Na koniec 2014 r. sieć bibliotek województwa śląskiego składała się ze 169 bibliotek macierzystych oraz 632 filii bibliotecznych; łącznie funkcjonowało 801 placówek (podobnie jak w roku 2013). Liczba bibliotek w podziale administracyjnym nie zmieniła się i przedstawiała się następująco: ... [więcej...]

html HTML | pdf PDF

3. Modernizacja bazy lokalowej

 

W 2014 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 128.961 m2. W porównaniu z rokiem 2013 zwiększyła się o 1.155 m2. Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,36 czytelnika. Na 100 mieszkańców przypadły w 2014 roku 3 m2. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

4. Komputeryzacja bibliotek

 

W województwie śląskim były 152 biblioteki samorządowe (wszystkich placówek 515) posiadające system biblioteczny. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o 3 (55 placówek). System biblioteczny posiada Biblioteka Śląska (biblioteka szczebla wojewódzkiego), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, 49 bibliotek miejskich (293 placówki), 20 bibliotek miejsko-gminnych (54 placówki) i 81 bibliotek gminnych (166 placówek). [więcej...]

html HTML | pdf PDF

5. Kadra

 

Zatrudnienie w bibliotekach publicznych wyniosło 3.119 osób, z tego 2.247 (72%) w pełnym wymiarze czasu pracy. Łączny wymiar zatrudnienia wyniósł 2.687,13 etatu przeliczeniowego. Liczba pracowników zmniejszyła się o 17 osób, a liczba etatów przeliczeniowych zmniejszyła się o 23,46. W powiatach grodzkich udział pracowników merytorycznych wynosił 69%, a w powiatach ziemskich 71,5%. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

6. Zbiory biblioteczne

 

W księgozbiorach śląskich bibliotek publicznych przybyło ogółem 495.790 woluminów. W ramach zakupu ze środków samorządowych pozyskano do zbiorów bibliotecznych 205.466 woluminów książek o wartości 4.500.266 zł, 366 woluminów czasopism oprawnych o wartości 158.608 zł oraz 9.703 jednostki zbiorów nieelektronicznych, w tym 5.613 jednostek książki mówionej. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

7. Czytelnictwo. Promocja.

 

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 820.816, to mniej o 31.692 użytkowników w zestawieniu z rokiem poprzednim. Największy spadek odnotowano wśród użytkowników w wieku 20-24 lata - 16.061 osób. Osłabienie zainteresowania usługami bibliotecznymi odnotowano także w grupie wiekowej 25-44 lata, 16-19 lat, 13-15 lat oraz 45-60 lat. Największy wzrost natomiast widoczny jest w grupie wiekowej powyżej 60 lat, czyli tzw. wieku poprodukcyjnym. Więcej czytają także dzieci do lat 12. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

8. Bibliografie regionalne i lokalne

 

W 2014 roku biblioteki publiczne województwa śląskiego prowadziły prace nad bibliografiami swoich miejscowości lub powiatu, aby stworzyć informację o własnym regionie. Bibliografie, będąc jedną z najważniejszych pozycji wśród regionalnych informatorów, dostarczają czytelnikom szczegółowe i wyczerpujące metainformacje. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

9. Finanse

 

Średni nakład na 1 placówkę w województwie śląskim w 2014 roku uległ zwiększeniu o 7.848 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Analiza nakładów od wielu lat wskazuje na problem niedofinansowania zarówno w bibliotekach powiatów grodzkich, jak i ziemskich. Niewystarczający budżet w wielu placówkach zmuszał do codziennego pokonywania licznych trudności i eliminowania tylko niektórych z nich, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników bibliotek. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

10. Zakończenie

 

Stan sieci bibliotecznej na koniec 2014 roku był taki sam, jak w poprzednim okresie sprawozdawczym. Funkcjonowało w województwie 801 placówek bibliotecznych. Do największych sukcesów biblioteki zaliczyły zmiany technologiczne, a więc postęp w zakresie komputeryzacji procesów bibliotecznych, wprowadzanie nowych usług wirtualnych, elektroniczne udostępnianie i wypożyczanie, wymianę sprzętów komputerowych na nowe, możliwość zmiany programów, uruchomienie katalogów. [więcej...]

html HTML | pdf PDF

Stopka Biblioteka Śląska