E-czasopisma

Master Journal List (Lista Filadelfijska)

Lista czasopism naukowych, które przeszły proces oceny i są uwzględniane przez bazy Institute for Scientific Information (ISI).

mjl.clarivate.com/search-results

Czytelnia czasopism PAN

Na stronie znajduje się ponad 16 000 artykułów opublikowanych w ponad 100 czasopismach. Prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN. Treści znajdujące się w Czytelni czasopism PAN opublikowane są na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs license.

www.czasopisma.pan.pl/dlibra

Portal Czasopism Naukowych

Jedno z najważniejszych w Polsce oraz rozpoznawalne w świecie miejsce prezentacji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych. Obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść ponad 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Czasopisma można wyszukiwać według kolejności alfabetycznej, dziedzin wiedzy czy afiliacji. Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

www.ejournals.eu/czasopisma/

Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne

Rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Baza istnieje od 1 września 2005 roku, jest stale aktualizowana. Od początku tworzona jest przez 2 osoby: Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowskiego.

www.arianta.pl

PSJD. Polish Scientific Journals Database

Baza rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

psjd.icm.edu.pl

Directory of Open Access Journals

Strona udostępnia naukowe czasopisma elektroniczne dotyczące najważniejszych dyscyplin akademickich na zasadzie wolnego dostępu.

doaj.org

HighWire Press

Największy na świecie zbiór bezpłatnych pełnotekstowych publikacji naukowych tworzony przez dział Biblioteki Uniwersytetu Stanford.

www.highwirepress.com

Paperity

Wyszukiwarka czasopism i artykułów udostępnionych na zasadzie wolnego dostępu.

paperity.org

Persée

Kolekcja francuskich i francuskojęzycznych czasopism, a także innych humanistycznych wydawnictw naukowych od XIX w. do czasów współczesnych.

www.persee.fr

BazHum

Program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. Został wdrożony jako narzędzie ułatwiające szerokiej grupie odbiorców korzystanie z dorobku wielu dyscyplin polskich nauk humanistycznych, zwłaszcza w celach naukowych i edukacyjnych (adresatami są głównie naukowcy, studenci, nauczyciele, uczniowie). Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne.

bazhum.muzhp.pl

BazEkon

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa; zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zawiera cytowania.

bazekon.uek.krakow.pl

BazHum

Bibliograficzna i pełnotekstowa baza zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

bazhum.muzhp.pl

BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.

baztech.icm.edu.pl

Wybór czasopism naukowych

„Studia Śląskie”

Półrocznik, czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym wydawane przez Instytut Śląski. Na łamach publikują historycy, politolodzy, socjolodzy, ekonomiści oraz inni naukowcy podejmujący w swych pracach najważniejsze problemy Śląska w historycznych granicach.

studia-slaskie.instytutslaski.com

Spisy zdigitalizowanych śląskich czasopism

Lista czasopism w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

www.sbc.org.pl

Zdigitalizowane gazety i czasopisma cieszyńskie

kc-cieszyn.pl/zdigitalizowane-gazety-i-czasopisma-cieszynskie/

„Artium Quaestiones”

Czasopismo naukowe poświęcone zarówno sztuce nowoczesnej współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej, a także problemów teoretycznych i metodologicznych historii sztuki i kultury wizualnej.

pressto.amu.edu.pl/index.php/aq

„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”

Kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej.

www.amsik.pl

„E-mentor”

Czasopismo naukowe koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie. Publikowane są także artykuły poświęcone metodom, formom oraz programom kształcenia, jak również prezentacji nowych trendów w tym obszarze.

www.e-mentor.edu.pl

„EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej”

Czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań naukowych nad szeroko rozumianą edukacją elektroniczną. Dodatkowo stanowi forum wymiany dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wdrażania metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem komputerów i Internetu.

eduakcja.eu

„Metropolitan. Przegląd Naukowy”

Periodyk naukowy o tematyce metropolitalnej. Czasopismo podejmuje tematykę organizacji i funkcjonowania metropolii, a także jednostek samorządu terytorialnego, i odnosi się do ich prawnych, administracyjnych, urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów.

im.edu.pl/metropolitan/

„Kosmos. Problemy nauk biologicznych.”

Jedno z najstarszych polskich czasopism popularyzujących wiedzę przyrodniczą. Publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów. Adresowany głównie do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.

kosmos.ptpk.org

„Cenne, bezcenne / utracone”

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny, jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

cennebezcenne.pl

Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/index

„Kultura i Historia”

Internetowy periodyk naukowy o charakterze forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies”

Kwartalnik naukowy, którego tematyka odnosi się do studiów nad granicami i pograniczami oraz procesów i zjawisk, na które wpływ ma powstawanie i znoszenie granic. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów granicznych, w czasopiśmie publikują politolodzy, socjolodzy, geografowie, historycy, ekonomiści i przedstawiciele innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych.

https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/p

„Turystyka Kulturowa”

Internetowy miesięcznik naukowy koncentrujący się na problematyce turystyki kulturowej.

http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/index

„Świat Marketingu”

Oficjalne czasopismo internetowe Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, ma na celu propagowanie wymiany myśli i wyników badań w ramach ogólnie rozumianego marketingu. Pragnie łączyć rzetelność naukową z przystępnością umożliwiającą wykorzystanie prezentowanych treści zarówno w praktyce gospodarczej, jak i na potrzeby edukacji w ramach studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.

czasopismo.swiatmarketingu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza – czasopisma naukowe

W uzgodnieniu z Wydawnictwami AGH od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH dostępne są w sieciach rozległych bez żadnych ograniczeń.

journals.bg.agh.edu.pl

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych)

Elektroniczne, ogólnodostępne (open access) czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.

cejsh.icm.edu.pl

Czasopisma różne

„Dwutygodnik”

Jeden z najbardziej znanych i opiniotwórczych magazynów internetowych o kulturze. W wydawanym od 2009 roku periodyku artykuły na temat kina, literatury, teatru, sztuki, muzyki, mediów, obyczajów i ziemi piszą najbardziej znani polski dziennikarze, badacze i artyści, m.in. Rafał Księżyk, Marcin Wicha i Dorota Masłowska.

www.dwutygodnik.com

„artPapier”

Czasopismo kulturalno-artystyczne, wydawane na Śląsku. Na łamach ukazują się recenzje i eseje nie tylko na temat dziedzin sztuki, ale też idei i aktualnie istotnych tematów. Pojawiają się również wiersze i wywiady , zaś wśród publikujących autorów znajdziemy przede wszystkim osoby związane ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Śląskiego.

artpapier.com

„e.CzasKultury”

Internetowe dopełnienie papierowej wersji magazynu, zawiera artykuły naukowe, analizy a obok nich eseje, poezję, prozę, wywiady i felietony. Wydawany w Poznaniu, dużo uwagi poświęca wydarzeniom mającym miejsce w tym mieście.

czaskultury.pl

„Kultura Liberalna”

Tygodnik, zawiera analizy polityczne, wywiady z najciekawszymi intelektualistami, politykami i dziennikarzami, a także teksty o literaturze, sztukach wizualnych oraz muzyce. Na stronach tygodnika codziennie ukazują się także komentarze do bieżących spraw społecznych i politycznych. Wszystkie publikowane treści udostępniane są bezpłatnie.

kulturaliberalna.pl

Filmopedia – FILM naszym dziedzictwem

„Film” wydawany był nieprzerwanie od 1946 roku to 67 lat historii, 2516 wydań. Na jego łamach prezentowano najważniejsze treści ze świata polskiej i światowej kinematografii. Stanowią one nieocenioną spuściznę kulturową naszego narodu. Wszystkie numery prezentowane są w niezmienionej, oryginalnej formie.

www.filmopedia.org

„Kultura Paryska”

Archiwum cyfrowe wydawnictw Instytutu Literackiego. Zawiera: wszystkie 637 numerów miesięcznika „Kultura” (od 1947 do 2000); wszystkie 171 numerów „Zeszytów Historycznych” (od 1962 do 2010); a także kilkuczęściową bibliografię obu pism.

kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje

„Kultura enter”

Czasopismo odpowiedzialne za budowanie mostów porozumienia i współpracy, w szczególności ze wschodnimi sąsiadami, skupia ludzi dbających o jakość informacji i dyskusji oraz fundamentalne kwestie, jak rzetelna informacja oraz pogłębiona refleksja nad współczesną tradycją i kulturą.

kulturaenter.pl/archiwum/

„Hybris”

Periodyk poświęcony szeroko pojętej tematyce filozoficznej, promuje oryginalną twórczość filozoficzną (zwłaszcza młodych adeptów filozofii) oraz integruje środowisko filozoficzne. Zawiera recenzje najnowszych pozycji filozoficznych, przekłady interesujących, a mało znanych tekstów filozoficznych, odnośniki do stron internetowych – cennych źródeł informacji i artykułów.

www.magazynhybris.com

„Niezbędnik Akademicki”

Bezpłatne e-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów

niezbednikakademicki.pwn.pl

Wydania bezpłatne

Gratisowe e-wydania magazynów z obszaru technologii, sportu, polityki oraz trendów w modzie.

www.e-kiosk.pl/wydania_bezplatne

  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.