Regulamin usługi Newsletter

 1. Regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usługi Newsletter, świadczonej przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice, zwaną dalej „Biblioteką”.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Biblioteka wysyła, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, informację w formie listu elektronicznego (e-mail), zwaną dalej „Newsletterem”.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony, na podstawie Regulaminu.
 4. Newsletter zawiera informacje o nadchodzących wydarzeniach, spotkaniach, koncertach, konferencjach i innych przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych, komunikaty dotyczące zmian w zasadach lub regulaminach korzystania z usług Biblioteki oraz informacje związane z pozostałą działalnością Biblioteki. Newsletter może zawierać także linki do innych stron internetowych, powiązanych tematycznie z treścią wiadomości.
 5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż 3 razy w miesiącu.
 6. Warunkiem korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. kliknięcie znajdującego się na stronie internetowej www.bs.katowice.pl odnośnika „Newsletter”,
  2. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu,
  3. kliknięcie na przycisk zgoda na przetwarzanie danych osobowych, który potwierdza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora tych danych,
  4. kliknięcie na przycisk „Zapisz się”,
  5. kliknięcie linku „Aktywuj Newsletter” zamieszczonego w przesłanej przez Bibliotekę wiadomości elektronicznej o tytule „Biblioteka Śląska – aktywacja subskrypcji”,
  6. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku zamieszczonego w przesłanej przez Bibliotekę wiadomości elektronicznej o tytule „Aktywacja subskrypcji Newslettera Biblioteki Śląskiej”.
 8. Poprzez potwierdzenie rejestracji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę, w celu świadczenia usługi Newsletter użytkownik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu, przyjmując do wiadomości poniższy tekst:
  1. „Potwierdzając rejestrację i klikając na przycisk zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu e-mail) przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, z siedzibą Katowicach, plac Rady Europy 1 (kod pocztowy 40-021) w celu korzystania z usługi Newsletter. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia lub też ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Pani/u prawo do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. +48 32 208 37 26, e-mail iodo@bs.katowice.pl. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usługi Newsletter”.
 9. Potwierdzenie rejestracji spowoduje dodanie podanego przez Użytkownika adresu e-mail do listy mailingowej i wysyłanie przez Bibliotekę na ten adres Newsletterów.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, poprzez kliknięcie na link „Wypisz się z naszego Newslettera” zawarty w każdym wysyłanym Newsletterze. Usunięcie danych następuje w sposób automatyczny i jest potwierdzane komunikatem. Użytkownik może również wysłać polecenie zmiany lub usunięcia swoich danych na adres: iodo@bs.katowice.pl. Zmiany dokonywane są w możliwie najszybszym czasie.
 11. Uwagi związane z działaniem usługi Newsletter można zgłaszać na adres: informatyczny@bs.katowice.pl.
 12. Biblioteka zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 13. Biblioteka przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019 poz. 123 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w celu korzystania z usługi Newsletter, jest Biblioteka Śląska w Katowicach, plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Biblioteka gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usługi Newslettera. W chwili zakończenia świadczenia usługi Newsletter dane są usuwane. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub usunięcia. Administrator nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.