Czasopisma naukowe

„Studia Śląskie”

Półrocznik, czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym wydawane przez Instytut Śląski. Na łamach publikują historycy, politolodzy, socjolodzy, ekonomiści oraz inni naukowcy podejmujący w swych pracach najważniejsze problemy Śląska w historycznych granicach.

Lista czasopism w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Lista zawiera wykaz zdigitalizowanych czasopism dostępnych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Znaczącą część zbioru stanowi prasa wydawana na Śląsku – w różnych okresach historycznych oraz w różnych wersjach językowych (np. polskiej, niemieckiej, czeskiej).

„Rocznik Biblioteki Narodowej”

Periodyk naukowy poświęcony szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN” dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa.

„Notes Konserwatorski”

Recenzowane czasopismo naukowe, rocznik, wydawany przez Bibliotekę Narodową. Poświęcone jest tematyce ochrony i konserwacji zbiorów, książek, zbiorów ikonograficznych, kartografii i innych, jak np. fotografie. Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z liczbą 20 punktów, oraz otrzymuje wsparcie finansowe ministerstwa.

Zdigitalizowane gazety i czasopisma cieszyńskie

Cyfrowy zbiór – Książnicy Cieszyńskiej – gazet i czasopism z terenu Śląska Cieszyńskiego wydanych do 1939 r., poszerzony o kilka kluczowych gazet i periodyków ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim w okresie powojennym.

„Artium Quaestiones”

Czasopismo naukowe poświęcone zarówno sztuce nowoczesnej współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej, a także problemów teoretycznych i metodologicznych historii sztuki i kultury wizualnej.

„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”

Kwartalnik naukowy, w którym publikowane są w języku polskim i angielskim prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej.

„E-mentor”

Czasopismo naukowe koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie. Publikowane są także artykuły poświęcone metodom, formom oraz programom kształcenia, jak również prezentacji nowych trendów w tym obszarze.

„EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej”

Czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań naukowych nad szeroko rozumianą edukacją elektroniczną. Dodatkowo stanowi forum wymiany dobrych praktyk w zakresie tworzenia i wdrażania metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem komputerów i Internetu.

„Metropolitan. Przegląd Naukowy”

Periodyk naukowy o tematyce metropolitalnej. Czasopismo podejmuje tematykę organizacji i funkcjonowania metropolii, a także jednostek samorządu terytorialnego, i odnosi się do ich prawnych, administracyjnych, urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów.

„Kosmos. Problemy nauk biologicznych.”

Jedno z najstarszych polskich czasopism popularyzujących wiedzę przyrodniczą. Publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów. Adresowany głównie do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.

„Cenne, bezcenne / utracone”

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny, jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów. Od 2018 roku czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej.

Folia Historica Cracoviensia

Czasopismo publikuje artykuły i inne teksty naukowe z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii i etnologii.

„Kultura i Historia”

Internetowy periodyk naukowy o charakterze forum prezentującego poglądy i dyskusje (także z udziałem autorów zagranicznych) zogniskowane wokół problematyki teoretycznej, metodologicznej i faktograficznej, związanej z szeroko rozumianymi naukami o kulturze – zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym.

„Pogranicze. Polish Borderlands Studies”

Kwartalnik naukowy, którego tematyka odnosi się do studiów nad granicami i pograniczami oraz procesów i zjawisk, na które wpływ ma powstawanie i znoszenie granic. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów granicznych, w czasopiśmie publikują politolodzy, socjolodzy, geografowie, historycy, ekonomiści i przedstawiciele innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych.

„Turystyka Kulturowa”

Internetowy miesięcznik naukowy koncentrujący się na problematyce turystyki kulturowej.

„Niezbędnik Akademicki” – PWN Nauka

Bezpłatne e-czasopismo dla naukowców, dydaktyków i doktorantów.

Akademia Górniczo-Hutnicza – czasopisma naukowe

W uzgodnieniu z Wydawnictwami AGH od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH dostępne są w sieciach rozległych bez żadnych ograniczeń.

CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Środkowoeuropejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych)

Elektroniczne, ogólnodostępne (open access) czasopismo gromadzące w internetowej bazie danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.