Opieka instrukcyjno-metodyczna

Biblioteka Śląska, posiadająca status biblioteki wojewódzkiej, sprawuje opiekę oraz nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych województwa śląskiego. Jej działalność instrukcyjno-metodyczna obejmuje:

 • pomoc metodyczną (w formie konsultacji na miejscu oraz w terenie), m.in. w zakresie:
  • gromadzenia i opracowania zbiorów,
  • organizacji i zarządzania bibliotekami,
  • automatyzacji procesów bibliotecznych,
  • promocji czytelnictwa,
  • ochrony zbiorów bibliotecznych,
  • sprawozdawczości i statystyki w pracy bibliotek;
 • organizację oraz realizację szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (warsztatów, kursów, seminariów, konferencji);
 • badanie stanu czytelnictwa oraz opracowywanie ocen, analiz i sprawozdań z działalności bibliotek samorządowych województwa śląskiego;
 • współpracę z samorządami lokalnymi, formułowanie i przedstawianie organizatorom bibliotek publicznych województwa śląskiego propozycji zmian organizacyjnych;
 • inicjowanie akcji czytelniczych na szczeblu wojewódzkim, współpraca z organizatorami imprez ogólnopolskich i promocja działalności bibliotek w mediach;
 • opracowywanie i wydawanie pomocy metodycznych służących dokształcaniu zawodowemu bibliotekarzy;
 • współpracę z bibliotekami powiatowymi w zakresie realizacji powierzonych im zadań na rzecz bibliotek samorządowych niższego szczebla;
 • koordynację na terenie województwa śląskiego programów ogólnopolskich.

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: +48 32 208 37 78, +48 32 208 37 61
e-mail: metodyczny@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00

 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.