Bibliografie

Bibliografia Regionalna Biblioteki Śląskiej

Bibliografia rejestruje materiały dotyczące województw: bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego – systematycznie uzupełniana opisami bibliograficznymi.

Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za lata 1996–1999

Baza Książnicy Cieszyńskiej obejmuje artykuły o tematyce historycznej, opublikowane w latach 1996-1999 w prasie lokalnej polskiej części Śląska Cieszyńskiego, polskojęzycznej prasie na Zaolziu, a także artykuły w języku polskim z ukazujących się tam czasopism dwujęzycznych czesko-polskich.

Bibliografia BARA

Sukcesywnie wprowadzane do bazy dane pochodzą z Kartoteki Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939), która od roku 1954 znajduje się w Instytucie Badań Literackich PAN.

Bibliografia Historii Polski

Serwis w trakcie przebudowy.

Bibliografia Historii Kościoła

Bibliografia Historii Kościoła z lat 1944 – 1984 udostępniona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

Baza stworzona przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów w Uniwersytecie Jagiellońskim obejmuje obie serie Bibliografii Polskiej, staropolską i dziewiętnastowieczną, które zostały udostępnione użytkownikom w postaci szczegółowo zindeksowanych skanów i pełnotekstowej bazy danych.

Bibliografia Narodowa

Spis publikacji opracowywany z autopsji na podstawie egzemplarza obowiązkowego gromadzonego przez Bibliotekę Narodową.

Polska Bibliografia Literacka

Baza odnotowuje materiały z zakresu: literatury polskiej (także emigracyjnej), literatury obcej publikowanej w Polsce, a także innych form istnienia literatury polskiej i obcej – teatru, filmu, radia i telewizji.

Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku

Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych.

Bibliografia Etnografii Polskiej, etnologii, antropologii kulturowej oraz nauk pokrewnych

Baza bibliograficzna zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą a także prace o tzw. perspektywie antropologicznej autorstwa reprezentantów innych nauk.

Bibliografia Geologiczna Polski od 2006 roku

Bibliografia prezentuje dorobek naukowy polskich geologów z zakresu nauk geologicznych oraz dziedzin pokrewnych.

Bibliografia Piśmiennictwa Leśnego

Zintegrowany system biblioteczny BazLas zawiera informacje o szeroko rozumianym piśmiennictwie leśnym.

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

Baza danych zawierająca informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach i czasopismach

PEDAGOG

Baza bibliograficzna z zakresu pedagogiki i psychologii.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.