Informacje ogólne

Biblioteka Śląska jest biblioteką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym, uwzględniającą:

 • potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni,
 • zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych,
 • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych.

W bibliotece kontynuowane są tradycyjne kierunki specjalizacji zbiorów, zgodne z polityką gromadzenia przyjętą przez poprzedniczki Biblioteki Śląskiej – Bibliotekę Sejmu Śląskiego (1922–1936) oraz Śląską Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego (1936–1945)Historia

W 1952 r. biblioteka otrzymała nową nazwę Biblioteka Śląska i uznana została za bibliotekę naukową. Po połączeniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, od 1 lipca 2000 r., pełni rolę biblioteki wojewódzkiej, zachowując dotychczasowy status naukowy.
Biblioteka Śląska gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (Silesiaca), tj. piśmiennictwo dotyczące historycznego i współczesnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, z uwzględnieniem zmian administracyjnych obejmujących ten obszar.
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lipca 2017 r. Biblioteka Śląska została włączona do bibliotek, które posiadają zbiory zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2,6 mln woluminów, w tym:

 • dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki),
 • materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy),
 • materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy),
 • materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy),
 • dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe),
 • dokumenty życia społecznego (DŻS-y),
 • elektroniczne nośniki informacji (CD i DVD).

Do najważniejszych zadań Biblioteki Śląskiej należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona piśmiennictwa polskiego i obcego oraz innych dokumentów służących rozwojowi badań naukowych i potrzebom kształcenia,
 • archiwizowanie egzemplarza obowiązkowego,
 • udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej instytucjom i osobom prywatnym,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym,
 • inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów śląskich,
 • koordynowanie działalności bibliotek publicznych w celu utworzenia na terenie województwa śląskiego jednolitego systemu informacyjnego.

Materiały biblioteczne podlegają szczególnej ochronie i wymagają zapewnienia optymalnych warunków gromadzenia. Stąd wiele cennych pozycji znajdujących się w zbiorach biblioteki jest udostępnianych na zasadach prezencyjnych (na miejscu, w czytelni) lub w postaci zmikrofilmowanej (czasopisma, niektóre starodruki); optymalne warunki przechowywania zapewnia nowoczesny system magazynowania zbiorów zastosowany w Bibliotece Śląskiej.

 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.