Zasoby Biblioteki Śląskiej

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA prezentuje kulturowe dziedzictwo Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikuje naukowy dorobek regionu oraz wspiera działalność dydaktyczną i edukacyjną.

Regionalna biblioteka cyfrowa prezentuje pełnotekstowe publikacje ze zbiorów 67 instytucji (bibliotek, muzeów, archiwów, wydawnictw, etc.) woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Obecnie prezentuje blisko 410 tys., w tym znaczną kolekcję czasopism, piśmiennictwa naukowego największych uczelni regionu.


BIBLIOGRAFIA REGIONALNA ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ rejestruje materiały dotyczące województw: bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego – systematycznie uzupełniana opisami bibliograficznymi.

Baza rejestruje ponad 122 000 opisów książek, artykułów, fragmentów książek, map, filmów, ikonografii, dokumentów życia społecznego, stron internetowych dotyczących Śląska w jego historycznych granicach. Obejmują wszystkie dziedziny nauki oraz wydarzenia kulturalne, społeczne, religijne i polityczne regionu.


EDUŚ – PLATFORMA EDUKACJI REGIONALNEJ – Województwo Śląskie Przyroda, Społeczeństwo, Kultura gromadzi materiały do edukacji regionalnej przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z terenu województwa śląskiego. Tematy obejmują całe województwo śląskie – każdy z subregionów znajduje swoje odzwierciedlenie – prezentowane są również odrębne grupy tematyczne przyporządkowanych do wyraźnie odmiennych od części górnośląskiej obszarów.

Eduś składa się z lekcji do edukacji regionalnej prowadzonych w systemie e-learning w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkole średniej w Województwie Śląskim. Obejmuje prawie sto tematów, m.in. z następujących przedmiotów: biologia, historia, geografia, język polski, religia, sztuka, wiedza o społeczeństwie. Platforma przygotowana jest do wykorzystania przez nauczyciela na lekcji, a także samodzielnej pracy ucznia.


EWOŚ – ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – interdyscyplinarna, naukowa, nowoczesna Encyklopedia rozumiana nie tylko jako zbiór haseł przedmiotowych o charakterze autorskim podlegającym recenzji naukowej, ale także jako wybór łatwo dostępnych materiałów źródłowych.

Encyklopedia naukowa złożona z opracowanych i recenzowanych przez naukowców haseł w następujących dziedzinach: geografia, historia, kultura i sztuka, religioznawstwo, politologia, socjologia. EWOŚ obejmuje obszar obecnego Województwa Śląskiego. Wydawnictwo uzupełniają wykazy i opisy: czasopism regionalnych oraz gmin.


GEOHIST – SŁOWNIK GEOGRAFICZNO HISTORYCZNY – udostępniania w prosty i atrakcyjny sposób dane statystyczne – współczesne i historyczne – ludności województwa śląskiego. Dostępne są m.in. unikalne dokumenty historyczne (Zbiory Specjalne BŚ), mapy historyczne (Archiwum Państwowego w Katowicach), oryginalna baza danych statystycznych z lat 1910, 1930, 1946, 1950, 2002 od poziomu gminy do poziomu województwa.

GEOHIST dzięki przygotowaniu unikalnych interaktywnych map prezentuje historyczne (z lat 1910-2002) i współczesne dane statystyczne obejmujące Województwo Śląskie oraz jego powiaty i gminy w XX wieku z zakresu: demografii, struktur społecznych, gospodarki, polityki i kultury. Aplikacja dzięki zintegrowaniu z ŚBC i Ewoś pozwala na szybkie znalezienie zdigitalizowanych książek, artykułów i zdjęć na temat gmin, miast i powiatów Województwa Śląskiego.


  • Wystawy Online

    To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.