Biblioteki powiatowe

Biblioteki powiatowe – biblioteki pełniące zadania ponadlokalne (tzn. sprawujące opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w swoich powiatach), powołane na mocy porozumień zawartych przez władze samorządowe miasta i powiatu lub decyzją starostwa powiatowego (jako samodzielne instytucje).

W województwie śląskim funkcjonują następujące biblioteki powiatowe:

Najczęstsze formy pracy bibliotek powiatowych to:

 • instruktaż bezpośredni, konsultacje telefoniczne, wyjazdy do bibliotek podopiecznych,
 • pomoc w selekcji, opracowaniu zbiorów i przeprowadzaniu skontrów,
 • rozwiązywanie problemów merytorycznych,
 • informowanie o nowych przepisach prawnych, opracowywanie pomocy metodycznych i wzorcowych dokumentów,
 • pomoc w działaniach kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych; inicjowanie i prowadzenie konkursów czytelniczych o zasięgu powiatowym,
 • przekazywanie książek pozyskanych z różnych źródeł,
 • opracowywanie bibliografii regionalnej dotyczącej powiatu w postaci tradycyjnej i elektronicznej,
 • praktyki dla nowych pracowników,
 • pomoc w zakresie komputeryzacji bibliotek (szkolenia, warsztaty, pomoc techniczna),
 • szkolenia, narady, wymiana doświadczeń.

Oprócz tradycyjnej działalności instrukcyjno-metodycznej biblioteki powiatowe realizują dodatkowe inicjatywy kulturalne i edukacyjne, wspomagające pracę podopiecznych bibliotek, aktywizujące i integrujące środowisko bibliotekarskie lub promujące biblioteki w swoich powiatach. Do ciekawszych przedsięwzięć należą:

 • międzynarodowe konferencje szkoleniowe dla bibliotekarzy Euroregionu Śląsk Cieszyński, organizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie,
 • cykliczny „Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim” przeprowadzany corocznie przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej,
 • organizacja Forum Bibliotekarzy Samorządowych powiatu będzińskiego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie, integrującego pracowników bibliotek publicznych i szkolnych.

 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.