Książnica Śląska

Polityka prywatności

Dane osobowe i adresy e-mail (które mogą w niektórych przypadkach stanowić dane osobowe) będą wykorzystywane wyłącznie do celów publikacji czasopisma „Książnica Śląska” oraz komunikacji z  autorami i  czytelnikami.

Ochrona danych osobowych

W odniesieniu do ochrony danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice), tel. (+48) 32 208 38 75, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z publikacją artykułów w czasopiśmie „Książnica Śląska”, realizacją procesu wydawniczego oraz komunikacją z autorami i czytelnikami. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust.1. lit. b) rozporządzenia RODO: w celu zawarcia i wykonania umowy związanej z publikacją,
  2. art. 6 ust.1. lit. c) rozporządzenia RODO: w celu wypełnienia obowiązku prawnego, a w szczególności art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
  3. art. 6 ust.1. lit. a) rozporządzenia RODO (dobrowolnej zgody): w celu komunikacji z autorami i  czytelnikami. Podając swoje dane kontaktowe (np. e-mail, nr telefonu) wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Powyższa zgoda oznacza, że została wyrażona dobrowolnie, konkretnie, świadomie i stanowi jednoznaczne okazanie Pana/Pani woli.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów. W przypadku niepodania danych występuje brak możliwości realizacji celów dla których dane zostały podane.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi programistyczne i  informatyczne, na podstawie umów powierzenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. podmiotom zaangażowanym w realizację procesu wydawniczego (w tym autorom, recenzentom, tłumaczom, grafikom, redaktorom, fotografom, podmiotom świadczącym usługi drukarskie i usługi dystrybucji). Dane mogą być także udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W  sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. (+48) 32 208 37 26, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane osobowe, których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1. lit. a) rozporządzenia RODO będą przetwarzane przez Bibliotekę Śląską do czasu cofnięcia zgody. Pozostała dokumentacja zawierająca dane osobowe przechowywana będzie przez okres archiwizacji zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Bibliotece Śląskiej.

Więcej informacji dot. wdrożonej w Bibliotece Śląskiej Polityki prywatności, a także obowiązków informacyjnych spełnianych wobec różnych osób, których dane są przetwarzane przez Administratora znajdują się na stronie: https://bs.katowice.pl/biblioteka/polityka-prywatnosci-odo/

 • Wystawy Online

  To wirtualne kolekcje tematyczne przybliżające wybrane ekspozycje stacjonarne lub prezentujące zbiory biblioteczne, w tym dokumenty i obiekty. Kolekcje są stale uzupełniane o prezentacje i pokazy multimedialne oraz fotokasty.